Các khóa học hiện tại và sắp tới

Chuyên Đề_Modeling Basic (Tối 2-4-6)

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 11/01/2021

Ngày học: 19h00-21h30

Chuyen Đề_Modeling Basic (Tối 3-5-7)

Mục tiêu khóa học: Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 20/01/2021

Ngày học: 19h00_21h30

Zbrush Basic- ( Học tối 3.5.7)

Mục tiêu khóa học: Kiến thức Giải Phẫu cơ thể người, Modeling với Zphere, sculpt anatomy kỹ thuật vẽ textures trực tiếp trong ZBrush.

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 12/01/2021

Ngày học: 19h - 21h30

Chuyen Đề_Substance Painter chiều thứ 7 và Cn

Mục tiêu khóa học: Hướng dẫn, phân tích thực hành đề các bạn hiểu nguyên lý làm việc của các loại map nâng cao

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 01/2020

Ngày học: 2h-5h

ĐĂNG KÝ THAM DỰ