Welcome ....

Bạn muốn trở thành họa sĩ 3D!

Chào mừng đến với Adoha để thực hiện ước mơ của bạn.

Tác phẩm học viên ADOHA thực hiện

Các khóa học hiện tại và sắp tới

Chuyen Đề_Modeling Basic (Tối 2.4.6 )

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: 11/02/2019

Ngày học: 19h-21h30

Chuyen Đề_Modeling Basic (Học toi 3.5.7)

Mục tiêu khóa học: Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 30/03/2019

Ngày học: 19h_21h30

Chuyên Đề Hand Painting Texture (Tối 2.4.6)

Mục tiêu khóa học: Hand Painting Texture, Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về Hand Painting texture cho 3D Game Art

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 11/02/2019

Ngày học: 19h_21h30

Chuyen Đề_Substance Painter chiều thứ 7 và Cn

Mục tiêu khóa học: Hướng dẫn, phân tích thực hành đề các bạn hiểu nguyên lý làm việc của các loại map nâng cao

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: 16/02/2019

Ngày học: 2h-5h

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Những bài hướng dẫn nâng cao kỹ năng: