Chuyen Đề_Substance Painter chiều thứ 7 và Cn

Mục tiêu khóa học: Hướng dẫn, phân tích thực hành đề các bạn hiểu nguyên lý làm việc của các loại map nâng cao

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 06/06/2020

Ngày học: 2h-5h

Nội dung:

Hướng dẫn, phân tích thực hành đề các bạn hiểu nguyên lý làm việc của các loại map nâng cao cho 3D Game Art như normal map. specular , defuse map , PBR shader ...
- Sẽ rất phù hợp cho các bạn có mong muốn làm các sản phẩm Art game realistic chất lượng cao

Hand Painting Texture,
Hướng dẫn những kỹ năng xử lý texture nâng cao  cho 3D Game Art như normal map. specular , defuse map , PBR shader ...

Các khóa học khác

Chuyên Đề_Modeling (Tối 2-4-6)

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 01/06/2020

Ngày học: 19h00-21h30

Chuyên Đề_Modeling Basic (Sáng 2.4.6 )

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: 06/07/2020

Ngày học: 08h30-11h

Chuyen Đề_Modeling Basic (Tối 3-5-7)

Mục tiêu khóa học: Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya ( Có lớp sáng 246)

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 25/07/2020

Ngày học: 19h00_21h30

Chuyên Đề Hand Painting Texture (Tối 2.4.6)

Mục tiêu khóa học: Hand Painting Texture, Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về Hand Painting texture cho 3D Game Art

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 05/06/2020

Ngày học: 19h_21h30