Chuyên Đề Hand Painting Texture (Tối 2.4.6) Online

Mục tiêu khóa học: Hand Painting Texture, Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản về Hand Painting texture cho 3D Game Art

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG 01/2022

Ngày học: 19h_21h

Nội dung:

Các khóa học khác

Nhập môn_Modeling Basic (Tối 2-4-6) Online

Mục tiêu khóa học: Nội dung học gồm: Phân tích các kỹ năng dựng hình cho Objects, Weapons, Character

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 05/01/2022

Ngày học: 19h00-21h

Nhập môn_Modeling Basic (Tối 3-5-7)

Mục tiêu khóa học: Khóa học dành cho những bạn mới bắt đầu nhập môn 3d game modeling với Maya

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 15/01/2022

Ngày học: 19h00_21h30

Zbrush tổng quan ứng dụng cho game, film, in 3D,...- ( Học tối 3.5.7)

Mục tiêu khóa học: Kiến thức Giải Phẫu cơ thể người, Modeling với Zphere, sculpt anatomy kỹ thuật vẽ textures trực tiếp trong ZBrush.

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 04/01/2022

Ngày học: 19h - 21h30

Chuyen Đề_Substance Painter (Texture game & film)

Mục tiêu khóa học: Hướng dẫn, phân tích thực hành đề các bạn hiểu nguyên lý làm việc của các loại map nâng cao

Thời gian:

Ghi danh: 3800000

Khai giảng: KG: 01/2022

Ngày học: 14h-17h